مبحث نظام اجتماعی

حجم فایل : 440.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا

مبحث : نظام اجتماعینام درس : جامعه (2) نظام اجتماعی 1- جهان اجتماعی : مجموعه پدید هایی که در گستره زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرند .
2- ساختار اجتماعی : ارتباط و چینش پدید ه هایی که جهان اجتماعی را می سازند .
3-نظام اجتماعی : مجموعه پدید های جهان اجتماعی با نوجه به ساختار و ارتباط آن ها با یکدیگر هستند .

نکته : تفاوت جهان اجتماعی و نظام اجتماعی :
جهان از مجموعه ی پدید ه هایی حکایت می کند که مربوط به اجتماع هستند
نظام اجتماعی همان مجموعه ی پدید ه ها را از جهت ساختار و ارتباطی که با هم دارند مورد توجه قرار می دهد . نهاد اجتماعی نهاد اجتماعی :در نظام اجتماعی خرده نظامها نقش مهم و تعیین کننده ای در نظام اجتماعی کل دارند یعنی یکی از نیازهای اساسی آن را برطرف می کنند . مثال : ساختمان ورزشگاه با مکان های داخل آن (دارای ساختار درونی در یک ساختار بزرگتر با یکدیگر هماهنگ است )
نظام اجتماعی کل : نظام اجتماعی که با خرده نظامهای درونی آن در نظر گرفته می شود .
خرده نظام : هر نظام اجتماعی به بخش ها و اجزایی تقسیم می شود که از آن ها با نام خرده نظام یاد می شود. مهم ترین نهادهای اجتماعی

1- خانواده

2- سیاست

3- اقتصاد

4-آموزش و پرورش

نکته: هر نهاد اجتماعی دارای ساختار درونی است و همه آنها در یک ساختار بزرگتر (جامعه ) قرار دارند . پایان...